11 Tolsta Seamen Drowned

 

They were:

John Macdonald, No1Seonaidh Mhic Itheach.

Age 42

Donald Macleod, No 3 - Domhnall Iain Saighdear.

Age 20

John Morrison, No 8Iain Choinnich 'ain Moireasdan.

Age 25

John Maciver, No 33 - Iain, Mac Iain Mhic Aonghais Ruaidh, (Cobbars).

Age 33

Donald Maciver, No 38 - Domhnall Red.

Age 26

Donald Campbell, No 44 - Domhnall Eachainn.

Age 46

Evander Murray, No 45 - Iomhair 'ain Sheorais.

Age 45

Kenneth Campbell, No 54 - Coinneach Iain 'ain Bhàin, (Peadair).

Age 29

Donald Macleod, No 58 - Domhnall Ghabhsainn.

Age 31

Malcolm Macleod. No 58 - Calum Ghabhsainn.

Age 24

John Maciver, No 69 - Iain Mhurchaidh Bhig,

Age 48